Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öncelikle matematik, temel bilimler ve temel mühendislik alanlarında güçlü bir altyapı vermeyi, öğrencilerin elektrik-elektronik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilmesini ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulmasını hedeflemektedir. Bunun dışında öğrencilerimiz günlük mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, ekipmanları ve modern iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilecektir. Programımızın en belirgin avantajı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki çeşitli bölümlerden yararlanarak çok disiplinli alanlarda çalışma kapasitesine erişebilmesidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı'nın amacı,

Elektrik ve elektronik alanlarında yeterli genişlik ve derinlikte temel mühendislik ve mesleki birikimi olan, 

Bilgisini tasarım ve uygulamaya dönüştürebilecek kadar özümsemiş, 

Ulusal ve uluslararası önemli kurum ve firmalarda çalışma olanağı bulabilen, kendi işyerini açabilen, lisansüstü öğrenim ve araştırma geliştirme çalışması yapabilecek, 

İlgili alanlarındaki gelişmeleri takip edip, yenilikçi fikirler üretebilen ve uygulayabilen, elektrik elektronik mühendisleri yetiştirmektir. 

İnsanlığın teknolojik ilerlemesinin önemli bir kısmı Elektrik Elektronik Mühendisliği sayesinde olmuştur. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri bilim, teknoloji ve sağduyu tabanlı bir tasarım sürecini tüketici ürünleri, elektronik bileşenler, mikroçipler, bilgisayarlar, sinyal işleme, güç sistemleri, telekomünikasyon, robotik, ulaşım sistemleri ve benzerlerini tasarlamak ve gerçekleştirmek için kullanırlar. Dünya genelinde önümüzdeki süreçte ekonomik büyümeye en çok katkı sağlayacak ve geleceği şekillendirecek teknolojiler mobil İnternet, bilgisel süreçlerin otomasyonu, nesnelerin İnterneti, bulut teknolojileri, robotik, otonom ve yarı-otonom araçlar, genomik dizimleme teknolojileri, enerji depolama, 3 boyutlu yazıcılar, ileri malzemeler ve yenilenebilir enerjidir. Bu teknolojilerin hemen hepsi Elektrik Elektronik Mühendisliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Bu bağlamda, elektrik ve elektronik mühendislerine günümüzde olan ihtiyacın gelecekte de artarak süreceği aşikardır.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih edecek adayların hayal gücü yüksek, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, merak etme duygusu güçlü bireyler olması başarılarını arttıracaktır.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Öğrencilerimiz bir Elektrik-Elektronik mühendisinin sahip olması gereken özelliklerin hepsine sahip olarak mezun olacaklardır. Bu özellikler şunlardır:

Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibi olup ; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabileceklerdir.

Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptayıp, tanımlayıp, formüle edip çözebilecek; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilecek ve uygulayabilecektir. 

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilecek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilecektir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirebilecek, seçebilecek ve kullanabilecek; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. 

Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlayabilecek, deney yapabilecek, veri toplayabilecek, sonuçları analiz edip yorumlayabilecektir.. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilecek; bireysel çalışma sergileyebilecektir. 

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilecek; etkin rapor yazıp yazılı raporları anlayabilecek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilecek ve etkin sunum yapabilecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olup; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkında olacaktır. 

Etik ilkelerine uygun davranacak, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olup; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçli; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

İngilizceyi kullanarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir. 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olup; bilgiye erişebilecek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini sürekli yenileyebilecek; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanıyla ilişkilendirebilecektir.


Elektrik Elektronik Mühendisliği programında öğrencilerin pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 60 iş gününden az olmamak üzere staj yapmaları zorunludur. Öğrencilerimize Bölüm Staj Komisyonu tarafından staj yeri bulma konusunda yardımcı olunacaktır.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarımız tüketici elektroniği, iletişim sistemleri, gömülü sistemler, endüstriyel kontrol ve otomasyon uygulamaları, enerji üretimi ve dağıtımı ve savunma elektroniği alanlarında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde, büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilirler. Kendi bireysel ilgi ve tercihlerine bağlı olarak, mezunlarımız bu şirketlerde araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış sonrası hizmetleri, proje geliştirme ve yönetimi gibi çeşitli görevlerde bulunabilir. Elektrik Elektronik Mühendisleri, belirtilen mesleklerin yanı sıra, üniversitelerde akademisyen olarak ve araştırma merkezlerinde çalışabilir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunlarımızın çalışma olanağı bulabileceği alanlardan bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

Bilgisayar sistemleri ve iletişim ağları

Mobil iletişim ve kablosuz ağlar

Optik ve mikrodalga iletişimi

Tümleşik devre tasarımı ve mikro-elektronik sistemler

Gelişmiş robotlar ve akıllı makineler

Video ve görüntü işleme sistemleri

Kuantum cihazları ve kuantum hesaplama

Elektromanyetik uyumluluk

Yenilenebilir enerji sistemleri

Uzay araştırma ve teknolojileri

Antenler ve propagasyon

Nesnelerin interneti

Yapay zeka

Derin öğrenme

Bulut bilişim

Duyarga ağlar

Biyomedikal sistemler